Witryna Rady Osiedla Gutkowo

Uchwała nr V/5/2016 z dnia 02-03-2016

Uchwała Nr V / 5 / 2016

Rady Osiedla Gutkowo

z dnia 02 marca 2016 r.

 

w sprawie projektu planu finansowego Rady Osiedla Gutkowo w roku 2016

.

 

            Na podstawie statutu Rady Osiedla rozdział III § 18 (Uchwała Nr LXVII/989/02 Rady Miasta Olsztyna z dnia 25 września  2002 r.) Rada Osiedla Gutkowo uchwala co następuje:

 

§ 1

 

Ustala się plan wydatków Rady Osiedla Gutkowo na rok 2016 następująco:

 

  1. Ryczałt telefoniczny      Przewodniczącego Rady                                              1200,00
  2. Druk gazetki osiedlowej „Głos      Gutkowa”                                                    1200,00
  3. Spotkanie opłatkowe z seniorami z      osiedla Gutkowo                                   1000,00
  4. Festyn integracyjny                                                                                      4000,00
  5. Impreza osiedlowa dla dzieci i      seniorów w Łupstychu                                  1000,00
  6. Imprezy plenerowe i konkursy w      Przedszkolu nr 21                                    1500,00
  7. Pozostałe wydatki                                                                                          940,00

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Rady Osiedla Gutkowo.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodniczący Rady Osiedla

Ryszard Lasmanowicz

 

 

 

Protokół z głosowania nad Uchwałą V / 5 / 2016

Rady Osiedla Gutkowo

z dnia 02-03-2016 r

 

Na sali było 10 członków Rady Osiedla Gutkowo, nieobecnych było 5 członków.

W głosowaniu udział wzięło 10 członków Rady.

  • za poparciem było   -           10 członków
  • przeciw było             -           0 członków
  • wstrzymało się         -           0 członków

 

 Sekretarz RO Gutkowo                                        Przewodniczący RO Gutkowo

  Włodzimierz Łazowski                                               Ryszard Lasmanowicz

 

Odsłon artykułów:
195497