Witryna Rady Osiedla Gutkowo

Uchwałą nr XIV/8?2017 z dnia 15-02-2017r

Uchwała Nr XIV / 8 / 2017

Rady Osiedla Gutkowo

z dnia 15 lutego 2017 r.

 

w sprawie zmiany na stanowisku Sekretarza Rady Osiedla Gutkowo.

.

 

            Na podstawie statutu Rady Osiedla, rozdział III § 28 ust.11 oraz załącznika do statutu Rady Osiedla – Regulamin Wyborów do Samorządu Osiedla, rozdział V § 25 ust.3 (Uchwała Nr XII/38/15 Rady Miasta Olsztyna z dnia 26 sierpnia  2015 r.) Rada Osiedla Gutkowo uchwala co następuje:

 

§ 1

 

Rada Osiedla przyjmuje zrzeczenie się z pełnienia obowiązków Sekretarza Rady Osiedla przez Włodzimierza Łazowskiego.

 

§ 2

 

Pełnienie obowiązków Sekretarza Rady Osiedla powierza się Katarzynie Faliszewskiej, która zdobyła największą kolejną ilość głosów i wyraziła zgodę na sprawowanie obowiązków Sekretarza.

 

§ 3

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Rady Osiedla Gutkowo.

 

§ 4

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodniczący Rady Osiedla

Ryszard Lasmanowicz

  

 

Protokół z głosowania nad Uchwałą XIV / 8 / 2017

Rady Osiedla Gutkowo

z dnia 15-02-2017 r

 

Na sali było 14 członków Rady Osiedla Gutkowo, nieobecnych był 1 członek.

W głosowaniu udział wzięło 14 członków Rady.

  • za poparciem było   -           14 członków
  • przeciw było             -           __ członków
  • wstrzymało się         -           __ członków

 

 Sekretarz RO Gutkowo                                        Przewodniczący RO Gutkowo

 Katarzyna Faliszewska                                              Ryszard Lasmanowicz

Odsłon artykułów:
195440