Witryna Rady Osiedla Gutkowo

Uchwała nr XIV/9/2017 z dnia 15-02-2017r

Uchwała Nr XIV / 9 / 2017

Rady Osiedla Gutkowo

z dnia 15 lutego 2017 r.

 

w sprawie projektu planu finansowego Rady Osiedla Gutkowo w roku 2017

.

 

            Na podstawie statutu Rady Osiedla rozdział III § 17 (Uchwała Nr XII/138/15 Rady Miasta Olsztyna z dnia 26 sierpnia  2015 r.) Rada Osiedla Gutkowo uchwala co następuje:

 

§ 1

 

Ustala się plan wydatków Rady Osiedla Gutkowo na rok 2017 następująco:

 

  1. Ryczałt telefoniczny      Przewodniczącego Rady                                               1200,00
  2. Spotkanie noworoczno-opłatkowe z      seniorami z osiedla Gutkowo                 2000,00
  3. Festyn integracyjny                                                                                      5000,00
  4. Imprezy plenerowe i konkursy w      Przedszkolu nr 21                                   1500,00
  5. KKS Warmia - Dzień Dziecka                                                                          300,00
  6. Akcja plakatowa – Honorowy Dawca      Krwi                                                   200,00
  7. Pozostałe wydatki                                                                                           640,00

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Rady Osiedla Gutkowo.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodniczący Rady Osiedla

Ryszard Lasmanowicz

  

 

Protokół z głosowania nad Uchwałą XIV / 9 / 2017

Rady Osiedla Gutkowo

z dnia 15-02-2016 r

 

Na sali było 14 członków Rady Osiedla Gutkowo, nieobecny był 1 członek.

W głosowaniu udział wzięło 14 członków Rady.

  • za poparciem było   -           14 członków
  • przeciw było             -                  0 członków
  • wstrzymało się         -                  0 członków

 

 Sekretarz RO Gutkowo                                        Przewodniczący RO Gutkowo

 Katarzyna Faliszewska                                              Ryszard Lasmanowicz

Odsłon artykułów:
195478