Witryna Rady Osiedla Gutkowo

Uchwała Nr XXIV/11/2018 z dnia 07-02-2018r

Nr XXIV / 11 / 2018

Rady Osiedla Gutkowo

z dnia 07 lutego 2018 r.

 

w sprawie projektu planu finansowego Rady Osiedla Gutkowo w roku 2018

.

 

            Na podstawie statutu Rady Osiedla rozdział III § 17 (Uchwała Nr XII/138/15 Rady Miasta Olsztyna z dnia 26 sierpnia  2015 r.) Rada Osiedla Gutkowo uchwala co następuje:

 

§ 1

 

Ustala się plan wydatków Rady Osiedla Gutkowo na rok 2018 następująco:

 

  1. Ryczałt telefoniczny Przewodniczącego Rady                                               1200,00
  2. Spotkanie noworoczno-opłatkowe z seniorami z osiedla Gutkowo                  2000,00
  3. Nagrody - konkurs - Święto Niepodległości                                                 1000,00
  4. Festyn integracyjny - eco-piknik                                                                4540,00
  5. Imprezy plenerowe i konkursy w      Przedszkolu nr 21                                1300,00
  6. Pozostałe wydatki                                                                                    1100,00

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Rady Osiedla Gutkowo.

 § 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  

Przewodniczący Rady Osiedla

Ryszard Lasmanowicz

 

 

 

 

Protokół z głosowania nad Uchwałą XXIV / 11 / 2018

Rady Osiedla Gutkowo

z dnia 07-02-2018r

 

Na sali było 12 członków Rady Osiedla Gutkowo, nieobecnych było 3 członków.

W głosowaniu udział wzięło 12 członków Rady.

  • za poparciem było   -                  12 członków
  • przeciw było             -                  0 członków
  • wstrzymało się         -                  0 członków

 

 Sekretarz RO Gutkowo                                        Przewodniczący RO Gutkowo

 Katarzyna Faliszewska                                              Ryszard Lasmanowicz

 

Odsłon artykułów:
195491