Witryna Rady Osiedla Gutkowo

Uchwała nr XXV/12/2018 z dnia 14-03-2018r

Uchwała Nr XXV / 12 / 2018

Rady Osiedla Gutkowo

z dnia 14 marca 2018 r.

 

w sprawie zmian w Studium Uwarunkowań i Kierunków
Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Olsztyna

.

 

            Na podstawie statutu Rady Osiedla rozdział III § 17 (Uchwała Nr XII/138/15 Rady Miasta Olsztyna z dnia 26 sierpnia  2015 r.) Rada Osiedla Gutkowo uchwala co następuje:

 

§ 1

 

W związku z prowadzoną procedurą aktualizacji Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Olsztyna - składamy wniosek, aby:

 

  • utrzymać      dotychczasowy zapis dotyczący osiedla Gutkowo (Strefa Mieszkaniowa M1),      ograniczający wysokość zabudowy wielorodzinnej do 3 kondygnacji      nadziemnych (jeżeli nie można całkowicie "wyprowadzić"      budownictwa wielorodzinnego z Osiedla),
  • zachować      nakaz oddzielania zabudowy wielorodzinnej od jednorodzinnej zabudową      pośrednią (szeregową i bliźniaczą).

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Rady Osiedla Gutkowo.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodniczący Rady Osiedla

Ryszard Lasmanowicz

  

 

 

Protokół z głosowania nad Uchwałą XXV / 12 / 2018

Rady Osiedla Gutkowo

z dnia 14-03-2018r

 

Na sali było 11 członków Rady Osiedla Gutkowo, nieobecnych było 4 członków.

W głosowaniu udział wzięło 11 członków Rady.

  • za poparciem było   -           11 członków
  • przeciw było             -                  0 członków
  • wstrzymało się         -                  0 członków

 

 Sekretarz RO Gutkowo                                        Przewodniczący RO Gutkowo

 Katarzyna Faliszewska                                              Ryszard Lasmanowicz

 

 

Odsłon artykułów:
195460