Witryna Rady Osiedla Gutkowo

Uchwała nr XXXIV/14/2019 z dnia 06.02.2019r

Uchwała Nr XXXIV / 14 / 2019

Rady Osiedla Gutkowo

z dnia 06 lutego 2019 r.

 

w sprawie projektu planu finansowego Rady Osiedla Gutkowo w roku 2019.

 

            Na podstawie statutu Rady Osiedla rozdział III § 17 (Uchwała Nr XII/138/15 Rady Miasta Olsztyna z dnia 26 sierpnia  2015 r.) Rada Osiedla Gutkowo uchwala co następuje:

 

§ 1

 

Ustala się plan wydatków Rady Osiedla Gutkowo na rok 2019 następująco:

 

 1. Ryczałt telefoniczny Przewodniczącego Rady                                                           -1200,00
 2. Spotkanie noworoczne z seniorami                                                                         -2000,00
 3. Koncert - Święto Niepodległości                                                                             -  500,00
 4. Nagrody - konkursy - Dni Rodziny                                                                          -1000,00
 5. Festyn integracyjny - zakończenie lata                                                                    -4000,00
 6. Imprezy plenerowe i konkursy w dla dzieci szkolnych i przedszkolnych                      -1340,00
 7. 7.                              Pozostałe wydatki                                                                                                 -1100,00

              RAZEM -                                                                                                    - 11140,00

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Rady Osiedla Gutkowo.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodniczący Rady Osiedla

Ryszard Lasmanowicz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protokół z głosowania nad Uchwałą XXXIV / 14 / 2019

Rady Osiedla Gutkowo

z dnia 06-02-2019r

 

Na sali było 11 członków Rady Osiedla Gutkowo, nieobecnych było 4 członków.

W głosowaniu udział wzięło 11 członków Rady.

 • za poparciem było   -           11 członków
 • przeciw było             -             0 członków
 • wstrzymało się         -             0 członków

 

             Sekretarz RO Gutkowo                                        Przewodniczący RO Gutkowo

             Katarzyna Faliszewska                                              Ryszard Lasmanowicz

Odsłon artykułów:
195509