Samorząd Osiedla Gutkowo działa na podstawie Statutu nadanego Uchwałą Rady Miasta Olsztyn Nr. LXVII/989/2002 z dnia 25 września 2002 r.

Organem uchwałodawczym w osiedlu jest 15 osobowa Rada Osiedla wybierana na 4-letnią kadencję. Rada spośród swoich członków wybiera Przewodniczącego, który staje się jednocześnie Przewodniczącym 9-osobowego Zarządu Osiedla. Zarząd jest organem wykonawczym Rady