Regulamin

REGULAMIN
SPOŁECZNEGO KOMITETU BUDOWY ULICY KRESOWEJ
ORAZ CZĘŚCI ULICY KORDECKIEGO W OLSZTYNIE


Rozdział I.  Postanowienia ogólne.

§ 1
1. Inicjatywa lokalna przyjmuje nazwę SPOŁECZNY KOMITET BUDOWY ULICY KRESOWEJ ORAZ CZĘŚCI ULICY KORDECKIEGO W OLSZTYNIE w dalszej części Regulaminu zwana „Komitetem Budowy Drogi”
2. Komitet Budowy Drogi  prowadzi działalność na podstawie przepisów rozdziału 2A Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003r. (Dz.U. z 2010 r. nr 234, poz. 1536) oraz w oparciu o Uchwałę nr  XXXIV/606/13 Rady Miasta Olsztyna z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej,
3. Komitet Budowy Drogi zostaje powołany na podstawie pisemnych Deklaracji mieszkańców ul. Kordeckiego, ul. Kresowej oraz ul. Żółkiewskiego w Olsztynie złożonych do dnia 26 kwietnia 2013 roku.
4. Komitet Budowy Drogi zarejestrowany jest w Urzędzie Miasta na podstawie Rozstrzygnięcia Prezydenta Miasta Olsztyna oraz zawartego Porozumienia.
5. Komitet Budowy Drogi nie posiada osobowości prawnej

§ 2
1. Siedzibą Komitet Budowy Drogi jest ul. Kresowa 31, 11-041 Olsztyn
2. Terenem działania Komitetu Budowy Drogi  jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej
a w szczególności Województwo Warmińsko-Mazurskie Gmina Olsztyn.


Rozdział II.  Cel Komitetu Budowy Drogi

§ 3

1. Podstawowym celem działania Komitetu Budowy Drogi jest doprowadzenie do wybudowania ulicy Kresowej oraz części ulicy Kordeckiego w olsztyńskiej dzielnicy Gutkowo w ramach realizacji zadania publicznego Gminy Olsztyn.

2. Komitet Budowy Drogi  swój cel realizuje przez:
A) Prowadzenie czynności formalno-prawnych i finansowych w porozumieniu z Urzędem Miasta Olsztyna;
B) Prowadzenie czynności formalno-prawnych i finansowych z innymi gminami lub ich mieszkańcami, którzy mogą skorzystać z prowadzonej inicjatywy lokalnej na ul. Kresowej lub części ul. Kordeckiego;
C) Przygotowanie wniosku konkursowego w celu pozyskania środków finansowych na realizację zadania z Narodowego Programu Budowy Dróg Lokalnych;
D) zgromadzenie na koncie bankowym środków finansowych członków Komitetu Budowy Drogi stanowiących wkład pieniężny mieszkańców w inicjatywę lokalną;
E) udział w fazie projektowania i podczas realizacji budowy we wszystkich wymagających konsultacji i wyboru opcji kwestiach.
F) Rozliczenie w ramach swoich kompetencji środków finansowych rozdysponowanych przez Komitet Budowy Drogi


Rozdział III.  Członkowie i reprezentacja Komitetu Budowy Drogi

§ 4
1. W skład Komitetu Budowy Drogi wchodzą właściciele nieruchomości, którzy złożą deklaracje członkowską, według wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego regulaminu. Przyjmuje się, że deklaracja małżonka jest złożona również w imieniu jego współmałżonka.
2. Komitet Budowy Drogi reprezentowany jest przez sześcioosobowy Zarząd.
3. Zarząd wybierany jest zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym przez Komitet Budowy Drogi na czas określony do dnia zakończenia  i rozliczenia inwestycji
4. Zmiana osoby wchodzącej w skład Zarządu może nastąpić w dowolnym czasie na zwołanym w tym celu zebraniu Komitetu Budowy Drogi na wniosek osoby piastującej funkcję w Zarządzie lub minimum 15 osób z Komitetu Budowy Drogi


Rozdział IV.  Zarząd Komitetu Budowy Drogi

§ 5
1. Zarząd składa się z Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego, Sekretarza, Skarbnika i dwóch Członków.
2. Dla skuteczności oświadczeń woli Zarządu niezbędna jest reprezentacja trzech członków Zarządu
3. Do kompetencji Zarządu należy:
A) kierowanie bieżącą pracą Komitetu Budowy Drogi;
B) reprezentowanie Komitetu Budowy Drogi na zewnątrz i działanie w jego imieniu;
C) składanie oświadczeń woli wobec wszystkich organów państwowych, samorządowych oraz banków, firm, osób prawnych i fizycznych;
D) planowanie i prowadzenie gospodarki finansowej oraz zarządzanie majątkiem Komitetu Budowy Drogi;
E) przyjmowanie deklaracji członkostwa w  Komitecie Budowy Drogi złożonej po 26 dniu kwietnia 2013 roku;
F) zwoływanie zebrań Komitetu Budowy Drogi.


Rozdział V.  Majątek Komitetu Budowy Drogi
§ 6

1. Źródłami powstania majątku Komitetu Budowy Drogi są:
A) Wpłaty własne członków wynikające ze złożonych deklaracji przystąpienia do Komitetu Budowy Drogi
B) darowizny, zapisy i spadki, środki pochodzące od sponsorów pozyskane na działalność Komitetu Budowy Drogi
C) dotacje i subwencje pozyskane na działalność Komitetu Budowy Drogi
2. Decyzje w sprawie nabywania i obciążania majątku Komitetu Budowy Drogi podejmuje Zarząd.
3. W sprawach finansowych, a zwłaszcza składania oświadczeń woli i dyspozycji bankowych uprawnione są osoby wchodzące w skład Zarządu w formie reprezentacji dwuosobowej w dowolnej konfiguracji:
A) Przewodniczący
B) Wiceprzewodniczący
C) Sekretarz
D) Skarbnik

Rozdział VI.  Postanowienia końcowe

§ 7
W sprawach nie objętych regulaminem mają zastosowanie przepisy Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz Kodeksu Cywilnego.