Statut Stowarzyszenia

Statut

Stowarzyszenia Miłośników Jeziora Ukiel

„Krzywe”

 

 

Rozdział I

 

Postanowienia ogólne

 

§ 1

 

Stowarzyszenie nosi nazwę:

Stowarzyszenie Miłośników Jeziora Ukiel „Krzywe”.

 

§ 2

 

Stowarzyszenie jest organizacją zrzeszającą obywateli polskich nie pozbawionych praw publicznych oraz cudzoziemców bez względu na miejsce zamieszkania.

 

§ 3

 

Stowarzyszenie zostało wpisane do rejestru Stowarzyszeń i posiada z tego tytułu osobowość prawną.

§ 4

 

1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Siedzibą władz Stowarzyszenia jest miasto Olsztyn.

 

§ 5

 

Stowarzyszenie ma prawo tworzenia kół i sekcji.

 

§ 6

 

Stowarzyszenie używa pieczęci o treści:

„Stowarzyszenie Miłośników Jeziora Ukiel  „ Krzywe” z siedzibą w Olsztynie – Gutkowo oraz znaków zatwierdzonych przez władze Stowarzyszenia.

 

Rozdział II

 

Cele i sposoby ich realizacji

 

§ 7

 

Celem Stowarzyszenia jest:

 1. Dbałość o zachowanie naturalnego piękna jeziora Ukiel  „Krzywe ” wraz z jego otoczeniem i walorami przyrodniczymi.
 2. Zapewnienie nieograniczonego dostępu do linii brzegowej jeziora wraz z odpowiedniej szerokości pasem gruntu.
 3. Odzyskanie przez władze miasta Olsztyn gruntów położonych bezpośrednio przy jeziorze, niezbędnych do ogólnodostępnej turystyki i rekreacji.
 4. Odzyskanie przez władze miasta Olsztyn gruntów nad Zatoką Kopernika tzw. „Skarpa Gutkowo” i przywrócenie jej rekreacyjnego, ogólnodostępnego charakteru.
 5. Ujęcie w szczegółowych planach zagospodarowania gruntów przyległych do brzegów jeziora Ukiel „Krzywe” -  jako terenów zielonych.
 6. Uzyskiwanie na bieżąco informacji z Urzędu Miasta Olsztyn o wszystkich zmianach własnościowych i dzierżawnych gruntów przyległych do jeziora Ukiel „Krzywe”.
 7. Promowanie walorów turystycznych i piękna jezior Olsztyna w kraju i za granicą.

 

§ 8

 

Stowarzyszenie realizuje swoja działalność poprzez:

 1. Inicjowanie i udział w działaniach zmierzających do wykorzystania naturalnego piękna jezior Olsztyna do rozwoju gospodarczego, społecznego i kulturalnego Olsztyna i regionu.
 2. Wspieranie działań na rzecz poprawy środowiska naturalnego i rozwoju walorów turystycznych i rekreacyjnych jezior Olsztyna.
 3. Współdziałanie z Radą Osiedla Olsztyn-Gutkowo, Radą Miasta Olsztyn, Urzędem Miasta, szkołami, instytucjami i organizacjami o podobnych i zbliżonych celach.
 4. Aktywizacja społeczności lokalnej poprzez propagowanie w dostępnych mediach czynnego modelu życia, promocję udanych przedsięwzięć w sferze kulturalnej, sportowej i rekreacyjnej, inspirowanie rozmaitych form działalności obywateli na rzecz bezpiecznych i ekologicznych zachowań nad jeziorami.
 5. Współpraca i wymiana doświadczeń z innymi organizacjami w kraju i za granicą.
 6. Wykorzystanie piękna jezior Olsztyna do działań integrujących społeczeństwa Krajów Unii Europejskiej oraz krajów sąsiednich.

 

Rozdział III

 

Członkowie, ich prawa i obowiązki

 

§ 9

 

1. Członkostwo Stowarzyszenia dzieli się na:

a/ zwyczajne,

b/ honorowe,

c/ wspierające,

2. Członkiem zwyczajnym może być obywatel polski posiadający zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiony praw publicznych.

3. Członkostwo honorowe Stowarzyszenia nadaje Walne Zgromadzenie członków osobom szczególnie zasłużonym w realizacji celów Stowarzyszenia.

4. Członkiem wspierającym może być osoba prawna lub fizyczna zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową lub rzeczową. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swego przedstawiciela.

5. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd, na podstawie pisemnej deklaracji.

§ 10

 

 

Członkom zwyczajnym i honorowym przysługuje :

 1. bierne i czynne prawo wyborcze do władz Stowarzyszenia,
 2. prawo zwracania się do władz Stowarzyszenia w sprawach osobistych i społecznych,
 3. prawo posiadania legitymacji,
 4. korzystania z dokumentów, lektury, literatury i urządzeń Stowarzyszenia za uprzednią zgodą Zarządu,
 5. prawo zgłaszania opinii, wniosków i postulatów pod adresem władz Stowarzyszenia.

 

§ 11

 

Do obowiązków członków zwyczajnych i honorowych należy:

 1. Aktywne uczestnictwo w pracach i realizacji celów Stowarzyszenia,
 2. Przestrzeganie statutu, regulaminu i uchwał władz Stowarzyszenia.
 3. Regularne opłacanie składek członkowskich.
 4. Świadczenie pracy społecznej na rzecz Stowarzyszenia.

 

§ 12

 

Prawa i obowiązki przysługujące członkom wspierającym:

a/ z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego, posiada prawa określone w § 10 pkt 2 –5,

b/ ma prawo brać udział /z głosem doradczym/ w statutowych władzach Stowarzyszenia,

c/ jest obowiązany do regularnego wywiązywania się z deklarowanych świadczeń oraz przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia.

 

§ 13

 

1. Członkostwo ustaje wskutek:

a/ dobrowolnego wystąpienia,

b/ skreślenia z listy członków,

c/ wykluczenia.

2. Skreślenia z listy członków może nastąpić w przypadku nie uczestniczenia w działalności Stowarzyszenia lub nieusprawiedliwionego zalegania w opłacaniu składek członkowskich co najmniej 12 miesięcy.

3. Wykluczenia ze Stowarzyszenia następuje w razie:

a/ naruszenia postanowień Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,

b/ pozbawienia praw publicznych,

4. Uchwała o skreśleniu lub wykluczeniu z szeregów Stowarzyszenia podejmuje Zarząd Stowarzyszenia .

5. Od uchwały o skreśleniu lub wykluczeniu przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia członków w terminie 30 dniu od zawiadomienia o skreśleniu lub wykluczeniu.

 

Rozdział IV

 

Władze Stowarzyszenia

 

§ 14

 

 

1. Władzami Stowarzyszenia są:

a/ Walne Zgromadzenie członków,

b/ Komisja Rewizyjna,

c/ Zarząd.

2. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa 2 lata.

3. Uchwały władz Stowarzyszenia, jeśli statut nie stanowi inaczej, podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków. Zgromadzeni mogą uchwalić głosowanie tajne.

 

§ 15

 

 

1. Najwyższa władzą Stowarzyszenia jest Walne Zgromadzenie członków.

2.  Do wyłącznej właściwości Walnego Zgromadzenia należy:

1/ określenie podstawowych kierunków działania Stowarzyszenia,

2/ rozpatrywanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz udzielanie lub odmowa udzielenia absolutorium Zarządowi,

3/ wybór na okres dwuletni, uzupełnienie składu i odwołanie w głosowaniu tajnym Prezesa, członków Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej,

4/ rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu,

5/ podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia zapisów i darowizn, kupna, sprzedaży, zamiany  i obciążeń nieruchomości,

6/  uchwalanie wysokości wpisowego oraz składek członkowskich,

7/  uchwalanie statutu i jego zmian,

8/  nadawanie honorowego członkostwa Stowarzyszenia,

9/  podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia.

3. Walne Zgromadzenie sprawozdawczo – wyborcze odbywa się co 2 lata.

4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie członków zwołuje w szczególnie ważnych przypadkach Zarząd Stowarzyszenia z własnej inicjatywy oraz na wniosek Komisji Rewizyjnej lub co najmniej 1/3 liczby członków Stowarzyszenia.

a/  wniosek musi zawierać proponowany porządek obrad,

b/ zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia członków winno nastąpić w ciągu 30 dni od daty złożenia wniosku.

5.  Zawiadomienie o Walnym Zgromadzeniu członków musi być rozesłane nie później niż 14 dni przed terminem rozpoczęcia i zawierać proponowany porządek obrad.

6.  Walne Zgromadzenie członków Stowarzyszenia rozpoczyna się w pierwszym terminie przy obecności co najmniej połowy liczby członków uprawnionych do głosowania, a w drugim terminie, po upływie 30 minut, bez względu na liczbę obecnych uprawnionych członków.

7.  Uchwały Walnego Zgromadzenia członków zapadają zwykłą większością głosów.

 

 

§ 16

 

 

1. Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia składa się z Przewodniczącego i dwóch członków .

2. Do obowiązków Komisji Rewizyjnej należy:

a/ kontrola działalności Zarządu Stowarzyszenia,

b/ badanie sprawozdań Zarządu i gospodarki finansowej,

c/ zatwierdzenie planu działalności finansowej,

d/ badanie wykonania uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie członków,

e/ wnioskowanie o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi.

3.  Komisja Rewizyjna składa Walnemu Zgromadzeniu członków sprawozdanie ze swojej działalności.

4. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz w roku.

 

§ 17

 

 

1. W skład Zarządu wchodzą:

Prezes, wiceprezes, sekretarz, skarbnik, dwóch członków zarządu.

2. Zarząd kieruje działalnością Stowarzyszenia  i odpowiada za swoją pracę i jej rezultaty przed Walnym Zgromadzeniem członków.

3.  Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz na kwartał.

 

 

 

 

§ 18

 

 

W przypadku wakatującego miejsca w Zarządzie i Komisji Rewizyjnej, organem uprawnionym do uzupełnienia składu jest Walne Zgromadzenia członków.

 

§ 19

 

Do zadań Zarządu Stowarzyszenia należy:

1. Kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia.

2. Wykonanie uchwał Walnego Zgromadzenia członków.

3. Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i występowanie w jego imieniu.

4. Podejmowanie uchwał w sprawach nie zastrzeżonych dla Walnego Zgromadzenia

 członków.

5. Zarządzanie majątkiem i funduszem Stowarzyszenia.

6. Opracowywanie planów działania, sprawozdań i preliminarzy wydatków.

7. Podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich.

8. Rozstrzyganie sporów między członkami Stowarzyszenia.

9. Zawieranie umów o pracę i umów zlecenia w przypadku zaistnienia takiej potrzeby.

 

 

Rozdział V

 

Majątek Stowarzyszenia

 

§ 20

 

 1. Majątek Stowarzyszenia stanowią jego nieruchomości, ruchomości i fundusze.

2.  Źródłami powstawania majątku Stowarzyszenia są:

a/ opłaty wpisowe i składki członkowskie,

b/ dochody z nieruchomości i ruchomości stanowiących własność lub będących w użytkowaniu Stowarzyszenia,

c/ dotacje,

d/ darowizny, zapisy, spadki i nawiązki,

e/ wpływy z działalności statutowej.

 

 

§ 21

 

 

1.  Umowy, pełnomocnictwa oraz wszelkie oświadczenia woli, które pociągają za sobą zobowiązania pieniężne, wymagają do swojej ważności podpisu prezesa z członkiem zarządu.

2.  Potwierdzenie posiadania środków finansowych do pokrycia powstających zobowiązań, potwierdza skarbnik, udzielając kontrasygnaty.

3.   Stowarzyszenie na zewnątrz reprezentuje prezes z członkiem zarządu.

 

 

 

Rozdział VI

 

Zmiana Statutu i likwidacja Stowarzyszenia

 

§ 22

 

Zmian Statutu dokonuje Walne Zgromadzenie członków. Uchwały w tej sprawie zapadają większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej polowy członków w pierwszym, a bez względu na liczbę obecnych w drugim terminie, jednak nie mniej niż 50% przynależnych członków.

 

§ 23

 

1. Uchwałę o likwidacji Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie członków liczbą głosów wymaganych przy podejmowaniu uchwał dotyczących zmian w Statucie.

2. Po podjęciu uchwały o likwidacji, Walne Zgromadzenie członków wyznacza likwidatora, określa cel na jaki ma być przeznaczony majątek i termin likwidacji.